Diensten – Apotheek Dorrestein – Nieuwerkerk ad ijssel

Apotheek Dorrestein

Diensten

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomstpagina vindt u onze adresgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op! 

Informatie over de dienstverlening van de apotheek

Op deze pagina vindt u informatie over het zorgaanbod van onze apotheek, met de nadruk op de online zorg.

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zonodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek
Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt
De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.
Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.
In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Beantwoording van elektronische vragen:
Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. De apotheker zal bij onduidelijkheden contact opnemen met de patiënt.
Vragen die via de e-mail of website binnenkomen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Medicijnconsult
Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw apotheek..

Recepten

Geldig recept

Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.
Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.
Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Onbekende patiënten

Aangezien onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken zullen onbekende patiënten:
– gevraagd worden om aanvullende informatie                                                                    óf
– zullen worden doorverwezen naar een apotheek bij hen in de buurt.

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.
Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven bij welke dienstdoende apotheek u terecht kunt bij u in de buurt.

Buitenlandse recepten

Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Kosten en betalingswijze

Kosten online zorg- en dienstverlening
Onze apotheek brengt geen extra kosten in rekening voor online zorg- en dienstverlening.

Betalingswijze
De betalingswijze wijkt niet af van de reguliere apotheeksituatie.

Levering en bezorging van geneesmiddelen

De medicijnen kunnen worden opgehaald door de patiënt of een vertegenwoordiger of dezelfde dag worden thuisbezorgd.

Als u gebruik wilt maken van onze bezorgservice, dan kunt u contact opnemen met onze apotheek. Onze apotheek voldoet aan alle eisen die aan het bezorgen van geneesmiddelen worden gesteld.

Spoedeisende medicijnen kunnen direct worden afgehaald bij onze apotheek of bij de dienstdoende apotheek (zie dienstrooster).

Beveiliging van uw gegevens

Vertrouwelijkheid van informatie
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving.

Beveiliging patiëntgegevens
Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN 7510.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
Binnen de NAN is voor online dienstverlening een speciale richtlijn ontwikkeld: ‘Online farmaceutische zorg- en dienstverlening’ die extra normen stelt aan het online werken voor apotheken. Deze website voldoet aan deze richtlijn.

Op de KNMP-site www.knmp.nl kunt u de NAN en de richtlijn bekijken.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.

Privacy statement – Apotheek Dorrestein

Inleiding

In onze apotheek hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en medicatie- en/ of hulpmiddelengebruik. Om u kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden en vooral ook om een veilig medicatiegebruik te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Onze apotheek hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?

Naast gegevens over uw persoon, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverleners en zorgverzekeraar vast, alsmede medische gegevens, daaronder begrepen uw medicatie en de aandoening waarvoor de medicatie wordt voorgeschreven. Op onze website kan gebruik worden gemaakt van ‘cookies’.

Waarom worden uw gegevens vastgelegd?

Onze apotheek gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • om medicatie en/ of hulpmiddelen aan u te kunnen en mogen verstrekken;
 • om via geautomatiseerde systemen ten behoeve van uw veiligheid mogelijke interacties van medicatie in kaart te brengen;
 • om onderzoek te kunnen verrichten naar optimaal en veilig gebruik van medicatie en om u daarover te kunnen informeren;
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken en te verbeteren;
 • om betaling voor onze dienstverlening via uw zorgverzekering te verkrijgen;

Aan wie kunnen uw gegevens worden verstrekt?

 • Naast de apotheker en, indien nodig, diens waarnemer hebben de in de apotheek werkzame personen, zoals de apothekersassistenten toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover zij daartoe door de apotheker zijn gemachtigd. De apotheker kan met een andere zorgverlener overleggen over uw behandeling.
 • Een dienstapotheek en/of regioapotheek, indien die buiten reguliere openingstijden van onze apotheek medicatie of hulpmiddelen aan u levert.
 • De leverancier van uw medicatie, zoals de groothandel, een centrale apotheek waar uw medicatie al dan niet gedoseerd wordt verpakt, een bereidingsapotheek, een automaat voor hulpmiddelen en ook de bezorgdienst.
 • Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw medicatie rechtstreeks kunnen declareren.
 • Wij maken verder gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren, declareren, contact onderhouden met andere zorgverleners en onze leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
 • Via het Landelijk Schakelpunt kunnen uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan, indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via ikgeeftoestemming.nl.
 • Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij deze gegevens op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere apotheek of zorgverlener. Ook heeft u recht op een kosteloze elektronische inzage in een afschrift van uw dossier en het recht op inzage in de ‘logging’. Logging is het vastleggen van informatie over wie en op welke datum bepaalde gegevens beschikbaar heeft gesteld in uw dossier dan wel heeft ingezien of opgevraagd.

In beginsel zullen wij gehoor geven aan uw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Op grond van de wet is onze apotheek in beginsel verplicht om uw gegevens voor een periode van minimaal 20 jaar te bewaren of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Voor logging geldt een bewaartermijn van minimaal 5 jaar, vanaf het moment dat onze apotheek de logregel schrijft, of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, met een maximale bewaartermijn van 20 jaar, gelijk aan de bewaartermijn van het medisch dossier.

Vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij de apotheek of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via info@apotheekdorrestein.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.
© 2020